Naša škola

Súkromná základná umelecká škola sa venuje výchove a vzdelávaniu mladých talentov vo výtvarnom, v hudobnom
a literárno-dramatickom odbore od roku 2006.
Zaradená je v sieti škôl MŠ SR.
Škola má štrnásť elokovaných pracovísk na základných a materských školách v Bratislave a šesť v Trnave a okolí.
Vzdelávanie v našej Súkromnej základnej umeleckej škole sa zameriava na rozvoj talentu, skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj prípravu žiakov na ďalšie umelecké štúdium, súťaže, vernisáže a vystúpenia.
V umeleckých odboroch našej súkromnej ZUŠ si žiaci okrem odborných vedomostí a zručností rozvíjajú aj svoju tvorivosť, estetické cítenie a pozitívny vzťah k umeniu a kultúre.

Školský vzdelávací program - viac
Charakteristika Švp - viac

Akreditácia MŠ SR

Naša SZUŠ je zaradená do siete škol Ministerstva školstva Slovenskej Republiky.

Všetko pod jednou strechou

Vyučovanie prebieha len v budove školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Letný výtvarný a hudobný tábor

Pravidelne organizujeme počas prázdnin výtvarný workshop v prírode.

Prihláška

Prihláste Vaše dieťa do našej umeleckej školy ešte dnes!