Naša škola

 

 • pôsobí vo výtvarnom, v hudobnom a audiovizuálno-multimediálnom odbore od roku 2009
 • zaradená je v sieti škôl MŠVVaŠ SR
 • vyučovanie prebieha priamo v Základnej škole v Bučanoch, ale pôsobíme i na základných a materských školách Trnave a okolí
 • venuje sa pestrej a mnohotvárnej náplni práce so žiakmi
 • poskytuje všetok materiál potrebný na výučbu
 • má za cieľ deti motivovať, rozvíjať ich tvorivosť a estetické cítenie
 • prispôsobuje výučbu širokému vekovému spektru - štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov
 • pripravuje žiakov i na ďalšie umelecké štúdium
 • organizuje vernisáže a výstavy výtvarných prác, ako aj výtvarné i hudobné prázdninové workshopy v prírode
 • usporadúva návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov, návštevy divadelných predstavení pre deti a besiedky s umelcami

Žiaci Súkromnej ZUŠ pravidelne vystupujú na verejnosti a zúčastňujú sa domácich a medzinárodných súťaží, kde získavajú početné ocenenia.
Poslaním našej školy nie je iba vychovávať budúcich umelcov, ale hlavne podporovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a zvyšovať jeho tvorivý potenciál.

Čestné vyhlásenie pre šk. rok 2021/22 - tu

AKTUÁLNE

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY na šk. rok 2021/22

informácie


V súvislosti so zaradením okresu Trnava podľa regionálneho Covid automatu do II. stupňa varovania je povolená len individuálna výučba okrem spevu a dychových nástrojov.

Covid automat pre školy


Informácie o platbách
pri dištančnom vzdelávaní tu


Manuál opatrení pre školy a školské zariadeniaaktualizovaný


OZNAM
v súvislosti s usmernením MŠ VVaŠ SR a opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19, zákonný zástupca žiaka / žiak predkladá pri prvom nástupe do ZUŠ  tlačivá:

 • Zdravotný dotazník - tu
 • Vyhlásenie ZZ dieťaťa/žiaka  o bezinfekčnosti pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 - tu

 

Akreditácia MŠ VVaŠ SR

Naša SZUŠ je zaradená do siete škol Ministerstva školstva Slovenskej Republiky.

Všetko pod jednou strechou

Vyučovanie prebieha len v budove školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Letný výtvarný tábor

Pravidelne organizujeme počas letných prázdnin výtvarný workshop v prírode.