Naša škola

 

 • pôsobí vo výtvarnom, v hudobnom a literárno-dramatickom odbore od roku 2006
 • zaradená je v sieti škôl MŠVVaŠ SR
 • vyučovanie prebieha na 12 elokovaných pracoviskách v bratislavských základných a materských školách
 • venuje sa pestrej a mnohotvárnej náplni práce so žiakmi
 • poskytuje všetok materiál potrebný na výučbu
 • má za cieľ deti motivovať, rozvíjať ich tvorivosť a estetické cítenie
 • prispôsobuje výučbu širokému vekovému spektru - štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov
 • pripravuje žiakov i na ďalšie umelecké štúdium
 • organizuje vernisáže a výstavy výtvarných prác, ako aj výtvarné i hudobné prázdninové workshopy v prírode
 • usporadúva návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov, návštevy divadelných predstavení pre deti a besiedky s umelcami

Žiaci Súkromnej ZUŠ pravidelne vystupujú na verejnosti a zúčastňujú sa domácich a medzinárodných súťaží, kde získavajú početné ocenenia.
Poslaním našej školy nie je iba vychovávať budúcich umelcov, ale hlavne podporovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a zvyšovať jeho tvorivý potenciál.

 

Školský vzdelávací program - tu
Hodnotiaca správa Švp, šk. rok 2019/20 - tu
Čestné vyhlásenie šk. rok 2020/21- tu

 

AKTUÁLNE

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Vážení rodičia, milí žiaci,
na základe rozhodnutia MŠVVaŠ od 11.1.2021 sa vraciame k nášmu overenému online vyučovaniu.
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/

Termín návratu k prezenčnej forme vzdelávania je v tejto chvíli len predpokladaný, takže ho budeme upresňovať podľa aktuálnych usmernení.

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/#gallery


PRIPÁJAME NAŠE HUDOBNÉ DARČEKY:

Vianočný koncert SZUŠ

VIANOCE Z VÝTVARNÉHO A LDO ODBORU

Vianočné želanie SZUŠ


Informácie o platbách
pri dištančnom vzdelávaní - tu


Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia
- aktualizovaný


V súvislosti s usmernením MŠ VVaŠ SR a opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19, zákonný zástupca žiaka/žiak predkladá pri prvom nástupe do ZUŠ  tlačivá:

 • Zdravotný dotazník - tu
 • Vyhlásenie ZZ dieťaťa/žiaka  o bezinfekčnosti pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 -tu

Milí priatelia, radi by sme sa s Vami podelili o práce a vystúpenia našich žiakov, ktoré vznikli počas dištančného vyučovania.

Pozývame Vás na naše online koncerty,
Koncert spod rúška 1
Koncert spod rúška 2
Koncert spod rúška 3

na záverečnú prezentáciu prác výtvarníkov,
Záverečná prezentácia výtvarného ateliéru

prajeme Vám príjemné čítanie našej ilustrovanej e-knihy
(spoločná práca žiakov výtvarného a LDO odboru

Chvíľky poézie
Zbierka básní a ilustrácii
Knižná tvorba - próza

a predstavujeme ďalšiu tvorbu žiakov LDO
Práce spod rúška

 

 

 

Akreditácia MŠ SR

Naša SZUŠ je zaradená do siete škol Ministerstva školstva Slovenskej Republiky.

Všetko pod jednou strechou

Vyučovanie prebieha len v budove školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Letný výtvarný a hudobný tábor

Pravidelne organizujeme počas letných prázdnin hudobný a výtvarný tábor.