Naša škola

 

  • pôsobí vo výtvarnom, v hudobnom a literárno-dramatickom odbore od roku 2006
  • zaradená je v sieti škôl MŠVVaŠ SR
  • vyučovanie prebieha na 12 elokovaných pracoviskách v bratislavských základných a materských školách
  • venuje sa pestrej a mnohotvárnej náplni práce so žiakmi
  • poskytuje všetok materiál potrebný na výučbu
  • má za cieľ deti motivovať, rozvíjať ich tvorivosť a estetické cítenie
  • prispôsobuje výučbu širokému vekovému spektru - štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov
  • pripravuje žiakov i na ďalšie umelecké štúdium
  • organizuje vernisáže a výstavy výtvarných prác, ako aj výtvarné i hudobné prázdninové workshopy v prírode
  • usporadúva návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov, návštevy divadelných predstavení pre deti a besiedky s umelcami

Žiaci Súkromnej ZUŠ pravidelne vystupujú na verejnosti a zúčastňujú sa domácich a medzinárodných súťaží, kde získavajú početné ocenenia.
Poslaním našej školy nie je iba vychovávať budúcich umelcov, ale hlavne podporovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a zvyšovať jeho tvorivý potenciál.

Školský vzdelávací program - tu
Školský poriadok - tu
Obsah štúdia - tu

Hodnotiaca správa Švp, šk. rok 2021/22 - tu
Čestné vyhlásenie šk. rok 2023/24- tu

 

 

AKTUÁLNE

SRDEČNE VÁS POZÝVAME
NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
do všetkých odborov našej SZUŠ
ktoré sa uskutočnia 5. - 13. júna 2023,
od 14:00 - 17:00 hod.

Rozpis termínov na jednotlivých elokovaných pracoviskách.

Informácie k prijímacím skúškam.


SÚŤAŽ ŽIAKOV HUDOBNÉHO ODBORU

V apríli sa uskutočnila naša Interná súťaž - tento rok pre žiakov zobcovej, altovej a priečnej flauty, gitary, huslí, violončela a spevu. Boli to dva krásne dni plné hudby. Ďakujeme Mestskej knižnici za poskytnutie priestoru, všetkým externým porotcom a gratulujeme učiteľom a žiakom k ich umiestneniam.

Pripájame zoznam súťažiacich, ocenených a laureátov za každý nástroj.
(Priečna flauta a husle nemali laureáta.)

 

 

 

Akreditácia MŠ SR

Naša SZUŠ je zaradená do siete škol Ministerstva školstva Slovenskej Republiky.

Všetko pod jednou strechou

Vyučovanie prebieha len v budove školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Letný výtvarný a hudobný tábor

Pravidelne organizujeme počas letných prázdnin hudobný a výtvarný tábor.