Naša škola

 

  • pôsobí vo výtvarnom, v hudobnom a literárno-dramatickom odbore od roku 2006
  • zaradená je v sieti škôl MŠVVaŠ SR
  • vyučovanie prebieha na 12 elokovaných pracoviskách v bratislavských základných a materských školách
  • venuje sa pestrej a mnohotvárnej náplni práce so žiakmi
  • poskytuje všetok materiál potrebný na výučbu
  • má za cieľ deti motivovať, rozvíjať ich tvorivosť a estetické cítenie
  • prispôsobuje výučbu širokému vekovému spektru - štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov
  • pripravuje žiakov i na ďalšie umelecké štúdium
  • organizuje vernisáže a výstavy výtvarných prác, ako aj výtvarné i hudobné prázdninové workshopy v prírode
  • usporadúva návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov, návštevy divadelných predstavení pre deti a besiedky s umelcami

Žiaci Súkromnej ZUŠ pravidelne vystupujú na verejnosti a zúčastňujú sa domácich a medzinárodných súťaží, kde získavajú početné ocenenia.
Poslaním našej školy nie je iba vychovávať budúcich umelcov, ale hlavne podporovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a zvyšovať jeho tvorivý potenciál.

 

Školský vzdelávací program - tu
Hodnotiaca správa Švp, šk. rok 2020/21 - tu
Čestné vyhlásenie šk. rok 2021/22- tu

 

AKTUÁLNE

 

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

základné umelecké školy, môžu obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku odo dňa 10. januára,
pokiaľ zvážia, že epidemická situácia v danom okrese to povoľuje... viac


PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI
- tlačivo


ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA

žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru v Zichyho paláci 11. júla 2021
- prezentácia


VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

,,Očami Fera Liptáka“ - vyhodnotenie


VÝBER  Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

ROZHLASOVÁ DRAMATIZÁCIA - LDO

Snežná príšera
Tri prasiatka

NÁŠ HUDOBNÝ DARČEK

Vianočný koncert SZUŠ

VIANOCE Z VÝTVARNÉHO A LDO ODBORU

Vianočné želanie SZUŠ


Informácie o platbách
pri dištančnom vzdelávaní - tu


Akreditácia MŠ SR

Naša SZUŠ je zaradená do siete škol Ministerstva školstva Slovenskej Republiky.

Všetko pod jednou strechou

Vyučovanie prebieha len v budove školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Letný výtvarný a hudobný tábor

Pravidelne organizujeme počas letných prázdnin hudobný a výtvarný tábor.