Hudobný odbor

Prípravné hudobné štúdium

Žiaci, ktorí v školskom roku nastupujú do 1. ročníka základnej školy a neabsolvovali v predškolskom zariadení prípravnú hudobnú výchovu sú zaradení do prípravného štúdia. Deti sa tu v skupinách hravou formou zoznamujú so svetom hudby. Cez spev ľudových piesní, rytmické cvičenia a hudobné hry sa učia elementárne hudobné zručnosti a poznatky, precvičuje sa ich hudobná pamäť, predstavivosť, fantázia, rozvíja sa hudobná tvorivosť a pripravujú sa na hru na hudobný nástroj. Po ukončení prípravného hudobného štúdia môžu byť žiaci prijatí do 1. ročníka SZUŠ. Podrobnejšie informácie nájdete v školskom vzdelávacom programe uverejnenom na našej webovej stránke.

 

Spev

Výučba spevu je vhodná pre deti, ale aj dospelých, pre začiatočníkov, ale aj pre tých, ktorí chcú na sebe pracovať a zdokonaľovať svoju spevácku techniku. Na hodinách sa žiak naučí ako pri spievaní pracovať s dychom, tvoriť správne tóny a vystupovať pred publikom. Výučba je zameraná na rozvoj hlasových, intonačných a rytmických schopností žiaka. Repertoár tvoria ľudové, moderné, muzikálové a klasické piesne. Na hodinách je zaručený individuálny prístup ku každému žiakovi a prispôsobenie sa jeho veku, znalostiam a skúsenostiam. Žiaci si vyskúšajú prácu s mikrofónom a spev s hudobným sprievodom. Svoje schopnosti môžu predviesť na školských či verejných podujatiach. Na hodine spevu žiaci dostávajú aj vedomosti z hudobnej teórie, náuky o hudobných nástrojoch a neskôr aj z dejín hudby.

Hra na klavír

Výučba hry na klavír prebieha hravou formou s využitím inovatívnych postupov. Učiteľ sa snaží svoj prístup prispôsobiť veku žiaka. Pre začiatočníkov je to prvé zoznamovanie sa s nástrojom, s technikou hry, so základmi hudobnej teórie, základmi prednesu, základmi hry podľa sluchu a úvodom do dejín hudby. Pre tých skúsenejších je to hlavne prehlbovanie znalostí z hudobnej teórie, dejín hudby, vylepšovanie techniky hry na klavír, komorná hra a hra náročnejších skladieb podľa vlastného výberu. Náplň výučby sa čo najviac prispôsobuje šikovnosti, talentu a osobnosti žiaka. Okrem klasickej hudby žiaci s radosťou hrávajú aj moderné skladby (pop, rock, jazz, metal) podľa vlastného výberu so zreteľom na svoje zručnosti. Organizujeme koncerty, kde sa môžu naši žiaci prezentovať a tiež načerpať nové inšpirácie.

Hra na flautu

HRA NA ZOBCOVÚ FLAUTU Zobcová flauta patrí medzi drevené dychové nástroje a vďaka svojej konštrukcii ide o malý a cenovo dostupný nástroj, ktorý sa často používa k príprave na hru na ďalšie dychové nástroje. Žiaci sa na hodinách zoznamujú so správnou technikou dýchania, precvičujú jemnú motoriku a učia sa skladby z repertoáru klasickej ako aj súčasnej hudby. V prvej časti štúdia sa žiaci zdokonaľujú v hre na sopránovú zobcovú flautu, no neskôr sa môžu venovať aj iným nástrojom z flautovej rodiny – altovej, tenorovej, basovej a sopraninovej zobcovej flaute. Svoje skúsenosti tiež rozvíjajú v súbore komornej hry, ktorej výuka prebieha od tretieho ročníka.


HRA NA PRIEČNU FLAUTU Priečna flauta, napriek tomu, že je vyrobená z kovu, patrí do skupiny drevených dychových nástrojov. Keďže ide o väčší nástroj, je určená skôr pre starších žiakov. Odporúčaný vek vhodný pre začiatok výuky je 10-11 rokov, záleží ale na fyzickej vyspelosti žiaka. Ovládnuť tento hudobný nástroj je síce náročnejšie a od žiaka vyžaduje poctivú domácu prípravu, odmení sa mu však krásnym zamatovým tónom a pôžitkom z hudby. Žiaci hry na priečnu flautu môžu zužitkovať svoje zručnosti v komornom súbore alebo ako hráči v amatérskych orchestroch. Spôsobilosť uchádzača o štúdium zhodnotí pedagóg na prvom stretnutí.

Hra na bicie

Výučba hry na bicie je individuálna, pričom sa v rámci hodiny preberá technika hry, potrebná teória a praktické ukážky. Začiatočníci spoznajú základné koordinačné cvičenia, jednoduché rytmy a brejky, zoznamujú sa s rôznymi klasickými rytmami (samba, rumba, bossanova, swing, tango, valčík) ako aj s modernými (rock, punk, metal). Naučia sa čítať noty a tiež majú možnosť zoznámiť sa so stručnou históriou moderného bubnovania.

Hra na gitaru

Výuka hry na gitaru sprístupní žiakom tento príťažlivý hudobný nástroj, ktorý sa už tradične teší veľkej obľube. Spomedzi všetkých strunových nástrojov s hmatníkom má gitara najbohatšie harmonické a viachlasné možnosti. Vyniká príjemne zafarbeným tónom a svojimi nylonovými strunami je šetrná k prstom začiatočníkov. Na hodinách sa deti naučia správny prstoklad, prvé hmaty, hru z tabulatúr, z nôt, i hru podľa sluchu. Zahrajú si klasické, ale aj pesničkové a rokové melódie, ktoré ich budú ďalej motivovať, pretože, jednoducho, znejú pekne. A o tom hra na gitaru určite je, o pôžitku z hudby a ovládania tohto priateľského nástroja.

Hra na husle

Husle patria k nástrojom, ktoré „svoj zvuk“ nevydajú ľahko. Zvládnuť techniku hry na husle si vyžaduje isté úsilie, no  odmenou za to je ľahký tón lahodiaci ušiam i srdcu. Ido o strunový sláčikový nástroj so štyrmi strunami ladenými v čistých kvintách. V európskej klasickej hudbe majú husle dlhú tradíciu. Väčšina skladateľov im venovala podstatnú časť svojho diela. Tvoria základ každého symfonického i komorného orchestra. Hra na husle rozvíja u žiaka nielen hudobné schopnosti – zmysel pre rytmus, kvalitu tónu, intonáciu, ale aj motorické a intelektuálne schopnosti.  Žiak si spočiatku osvojí základné hudobné zručnosti, ktoré rozvíja v sólovej hre. Neskôr je vedený k plnšiemu prežívaniu hudby a k účasti v komornej alebo súborovej hre. Ak si dieťa raz s husľami porozumie, budú ho sprevádzať po celý život.

Hra na klarinet

Zapáčili sa Vám zamatové tóny klarinetu a chcete, aby sa naň naučilo Vaše dieťa hrať? Od tohto školského roku pre Vás otvárame novú triedu hry na klarinet. Klarinet patrí do skupiny jednoplátkových drevených dychových nástrojov, ktorý vznikol koncom 17. storočia.  Je to veľmi vďačný nástroj nielen pre farebnosť svojho tónu, ale aj pre úctyhodný rozsah takmer štyroch oktáv. Pre svoj mnohostranný výraz sa používa takmer vo všetkých hudobných žánroch, od ľudovej cez dychovú a tanečnú hudbu, až po symfonické skladby. Je to však nástroj, ktorý si vyžaduje určitú technickú i fyzickú vyspelosť. Preto je vhodný hlavne pre absolventov 2. ročníka hry na flautu. Vtedy už dieťa nástroj fyzicky obsiahne, zvládne techniku „nátisku“ a tóny sa môžu rozoznieť. Spôsobilosť uchádzača zhodnotí učiteľ pri prvom stretnutí.

Hra na saxofón

Saxofón je relatívne mladý a pre mnohých veľmi príťažlivý nástroj. Má špecifickú farbu zvuku, ktorú využíva predovšetkým jazzová, ale i tanečná a symfonická hudba. Často ho môžeme počuť hrať aj sólovo. Napriek tomu, že je vyrobený z mosadze, svojou stavbou a spôsobom hry patrí medzi drevené dychové nástroje. Predpokladom hry na saxofón sú žiakove telesné dispozície a skúsenosť s iným dychovým nástrojom. Preto je štúdium hry na saxofón vhodné predovšetkým pre absolventov 2. ročníka hry na flaute. Výučba tohto predmetu poskytuje široké možnosti hudobného rozvoja. Postupné osvojovanie si techniky hry otvára dvere do rôznych štýlových období, a tým zakladá praktickú aj teoretickú znalosť sveta hudby. Spôsobilosť uchádzača zhodnotí učiteľ pri prvom stretnutí.