Literárno–dramatický odbor

Literárno-dramatická výchova

Hodiny sa realizujú hravou a zaujímavou formou. Na hodinách literárno-dramatickej výchovy si deti zdokonaľujú verbálne a neverbálne schopnosti, rozvíjajú si fantáziu a kreativitu, jazykovo-komunikačné a literárne kompetencie, experimentujú so svojím hlasom a telom. Hodiny sú zamerané na dramatické, slovné, dialógové hry, improvizácie, pantomímu, ako aj na hry pre koncentráciu, pozornosť, postreh a rozvíjanie fantázie. Na hodinách sa venuje pozornosť aj prednesu a prozodickým vlastnostiam reči (intonácii, tempu, rytmu, melódii, dôrazu), ako aj hereckým etudám. Žiaci dramatizujú, parafrázujú a improvizujú rozprávky, bájky, príbehy zo slovenskej a svetovej literatúry a rôzne situácie zo života.
Pedagóg ponúka žiakom podnety a impulzy na tvorbu vlastných kolektívnych scenárov či individuálnych krátkych scénok (etúd), ktoré sa po ukončení realizujú formou predstavenia. Okrem literárnych a dramatických schopností si takto žiaci cvičia aj sociálne zručnosti, perceptívne a komunikačné schopnosti, vytváranie empatie, akceptácie, vzájomného rešpektu a spolupráce. Žiaci si takto rozvíjajú aj kritické myslenie a schopnosť tímovej práce, čo budú schopní využiť aj v budúcnosti v rôznych povolaniach. Niektoré kolektívne scenáre boli ocenené aj v celoslovenských súťažiach.

V rámci LDO úspešne prebieha aj výučba kreatívneho písania. Žiaci sa učia zábavným spôsobom písať rôzne druhy príbehov, formovať postavy, písať básne, tvoriť rýmy, hrať sa so slovami a vytvárať neobyčajné metafory a prirovnania. Prostredníctvom týchto aktivít sa žiaci naučia veľa o literárnych žánroch, rôznych štýloch a zároveň si rozvíjajú kreativitu, fantáziu, dôvtip, imagináciu, experimentátorstvo, kritické myslenie a majú radosť z písania. Na hodinách je príjemná, žičlivá a priateľská atmosféra. Výučba je založená na princípoch slobody tvorenia a spoznávania, odstraňovania blokov v písaní, pozitívneho vzťahu učiteľa voči žiakovi, individuálneho prístupu, vnútornej motivácie žiaka a otvorenosti voči tvorbe nového, neočakávaného, neobyčajného.

Techniky, ktoré sa používajú, podnecujú obrazotvornosť, chápanie rytmu a rýmu, všímanie si zvuku v slovách, zoznamovanie sa s básnickými trópami a figúrami, vytváranie nových a neobyčajných slovných spojení. Ide tu nielen o schopnosť tvoriť literárne žánre, ale aj o schopnosť používať slová, rozširovanie slovnej zásoby, premýšľanie v slovných kategóriách, pozeranie sa inak a netradične na veci, o rozvoj originálneho pohľadu na svet, rozvoj vtipnosti a invencie, predstavivosti a originality.
Takýto prístup vedie žiakov aj k láske ku knihe a k čítaniu s porozumením. Hodiny kreatívneho písania sú určené pre žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ, ako aj pre žiakov stredných škôl. Práce žiakov sú zasielané aj do celoslovenských literárnych súťaží, kde získali početné ocenenia a čestné uznania.Žiaci v rámci LDO majú možnosť zoznámiť sa aj s niektorými profesionálnymi hercami, režisérmi, dramatikmi a spisovateľmi, ktorí občas navštevujú naše hodiny literárno-dramatickej výchovy a kreatívneho písania.