Platby

Platby školného je možné uhrádzať  prevodom alebo vkladom na účet.

Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 262 0078 190/1100
IBAN: SK5311000000002620078190
Variabilný symbol:
 Rodič ho obdrží e-mailom do týždňa po prihlásení.

Platí sa 2x-ročne.

I. polrok:
september 2021 – január 2022 / splatnosť do 30. 9. 2021
(v septembrovom školnom je zahrnuté aj zápisné)

II. polrok:
február – jún 2022 / splatnosť do 28. 2. 2022

Platby: Eva Bednárová
e-mail: eva.bednarova@suzus.sk; tel.: 0910 630 833

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý nepodpíše čestné vyhlásenie pre zber údajov v našej škole, si školné platí v plnom rozsahu.

 

Výtvarný odbor
Výtvarný ateliér ZŠ: 15 € /mesačne (25 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)
Výtvarný ateliér / Prípravný ročník: 10 € /mesačne
Výtvarný ateliér / Dospelí: 50 € /mesačne

Počítačová grafika, Multimediálna tvorba: 17 € /mesačne / (27 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)

Hudobný odbor:
Spev, Hra na klavír, flautu, gitaru, saxofón, klarinet, husle, violončelo, bicie a Prípravný ročník: 17 € /mesačne (40 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)
Dospelí: 50 € /mesačne

Literárno-dramatický odbor:
Literárno-dramatická výchova ZŠ: 13 € /mesačne (20 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)
LDO / Prípravný ročník:
10 € /mesačne (16 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)
Kreatívne písanie: 9 € /mesačne

Ak navštevujú našu SZUŠ súrodenci, má jeden zo súrodencov zľavu 2 €/mesiac a treba o ňu požiadať písomne alebo e-mailom.

Informácie o platbách pri dištančnom vzdelávaní - tu