Výtvarný odbor

Výtvarný ateliér

Žiaci sa vo výtvarnom odbore zoznamujú so všetkými tradičnými technikami ako sú kresba, maľba, grafika, ako aj s technikami plastickými a priestorovými. Tiež sa oboznamujú s dejinami výtvarného umenia, ale inšpirujú sa aj súčasným výtvarným umením a výtvarnými technikami (land art, body art, konceptuálne umenie a pod.).
Štúdium Výtvarného odboru formuje výtvarné cítenie a výtvarné myslenie našich žiakov. Výber techník a spôsob prevedenia je prispôsobený širokému vekovému spektru - od detí predškolského veku, cez žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov. Návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov dávajú mladým umelcom nový pohľad na umenie a jeho stvárnenie.

Veľmi obľúbené sa stali prázdninové workshopy v prírode. Náplňou programu je výtvarná tvorivosť v prírode. Cieľom tohto sústredenia, okrem zdokonalenia sa v rôznych výtvarných technikách, je lepšie vzájomné spoznanie detí, vytvorenie lepšieho kolektívu a získanie nových priateľov aj z iných výtvarne zameraných škôl.
Škola úspešne pripravuje mladých študentov aj pre uplatnenie sa v živote, o čom svedčí fakt, že až štvrtina žiakov úspešne pokračuje na stredných a vysokých školách výtvarného zamerania. O tom, že tento prístup je nielen populárny, ale aj správny, potvrdzujú ocenenia z domácich a medzinárodných súťaží, ktoré žiaci pravidelne získavajú.

Počítačová grafika

V tomto odbore sa realizuje aj výučba počítačovej grafiky, kde sa žiaci naučia pracovať s profesionálnymi programami na tvorbu počítačovej grafiky Corel Draw 12, Corel Photo paint, Adobe Photoshop 6, Graphics Suite X5. Zvládnu aj základy počítačového dizajnu,fotografovania, animácie, digitálnej maľby, reklamného textu, čo môžu využiť pri svojich záľubách i pri ďalšom štúdiu.