Výtvarný odbor

Žiaci sa vo výtvarnom odbore zoznamujú so všetkými tradičnými technikami ako sú kresba, maľba, grafika, ako aj s technikami plastickými a priestorovými. Tiež sa oboznamujú s dejinami výtvarného umenia, ale inšpirujú sa aj súčasným výtvarným umením a výtvarnými technikami (land art, body art, konceptuálne umenie a pod.).
Štúdium Výtvarného odboru formuje výtvarné cítenie a výtvarné myslenie našich žiakov. Výber techník a spôsob prevedenia je prispôsobený širokému vekovému spektru - od detí predškolského veku, cez žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov. Návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov dávajú mladým umelcom nový pohľad na umenie a jeho stvárnenie.
Veľmi obľúbené sa stali prázdninové workshopy v prírode. Náplňou programu je výtvarná tvorivosť v prírode. Cieľom tohto sústredenia, okrem zdokonalenia sa v rôznych výtvarných technikách, je lepšie vzájomné spoznanie detí, vytvorenie lepšieho kolektívu a získanie nových priateľov aj z iných výtvarne zameraných škôl.
Škola úspešne pripravuje mladých študentov aj pre uplatnenie sa v živote, o čom svedčí fakt, že až štvrtina žiakov úspešne pokračuje na stredných a vysokých školách výtvarného zamerania. O tom, že tento prístup je nielen populárny, ale aj správny, potvrdzujú ocenenia z domácich a medzinárodných súťaží, ktoré žiaci pravidelne získavajú.