Audioviziálny a multimediálny odbor

Ponúkame výchovno-vzdelávací program, v ktorom sa jeho absolventi naučia vytvárať audiovizuálne diela spravodajského, publicistického, dokumentárneho či umeleckého charakteru. Popri žurnalistických poznatkoch získajú absolventi aj poznatky a zručnosti z oblasti produkcie rôznych audiovizuálnych žánrov a práce so súčasnými modernými technológiami. Forma, obsah a spôsob spracovania bude prispôsobený možnostiam žiakov (ich vekovým a osobnostným charakteristikám). Cieľom je naučiť žiakov vnímať situácie a objaviť v nich tému pre audiovizuálne spracovanie. Viesť k vytvoreniu si základnej dramaturgickej koncepcie spracovania témy pri rešpektovaní potrieb a možností prijímateľa. Vybudovať základné zručnosti, nevyhnutné ku kvalitnému spracovaniu audiovizuálneho diela. Naučiť analyzovať a reflektovať produkované audiovizuálne diela. Naučiť komunikovať s rôznymi účastníkmi produkčného procesu (štábom, respondentmi, divákom).