Platby

Platby školného je možné uhrádzať prevodom alebo vkladom na účet.

Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2941010576/1100
IBAN: SK46 1100 0000 0029 4101 0576
Variabilný symbol: Rodič ho obdrží e-mailom do týždňa po prihlásení.

Platí sa 2x-ročne.

I. polrok:
september 2021 – január 2022 / splatnosť do 30. 9. 2021
(v septembrovom školnom je zahrnuté aj zápisné)

II. polrok
február – jún 2022 / splatnosť do 28. 2. 2022

Platby: Eva Bednárová
e-mail: eva.bednarova@suzus.sk
tel.: 0910 630 833

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý nepodpíše čestné vyhlásenie pre zber údajov v našej škole, si školné platí v plnom rozsahu.

 

Výtvarný odbor:
Výtvarný ateliér ZŠ: 10 € /mesačne (20 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)
Výtvarný ateliér / Prípravný ročník: 8 € /mesačne

Multimediálna tvorba, Počítačová grafika: 15 € / mesačne (30 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)

Hudobný odbor:
Hra na gitare, Hra na klavíri a Prípravný ročník:
15 € / mesačne (35 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)
Dospelí: 50 € /mesačne

Ak navštevujú našu SZUŠ súrodenci, má jeden zo súrodencov zľavu 2 €/mesiac a treba o ňu požiadať písomne alebo e-mailom.

Informácie o platbách pri dištančnom vzdelávaní - tu