Naša škola

 

  • pôsobí vo výtvarnom, v hudobnom a literárno-dramatickom odbore od roku 2006
  • zaradená je v sieti škôl MŠVVaŠ SR
  • vyučovanie prebieha na 13 elokovaných pracoviskách v bratislavských základných a materských školách
  • venuje sa pestrej a mnohotvárnej náplni práce so žiakmi
  • poskytuje všetok materiál potrebný na výučbu
  • má za cieľ deti motivovať, rozvíjať ich tvorivosť a estetické cítenie
  • prispôsobuje výučbu širokému vekovému spektru - štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov
  • pripravuje žiakov i na ďalšie umelecké štúdium
  • organizuje vernisáže a výstavy výtvarných prác, ako aj výtvarné i hudobné prázdninové workshopy v prírode
  • usporadúva návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov, návštevy divadelných predstavení pre deti a besiedky s umelcami

Žiaci Súkromnej ZUŠ pravidelne vystupujú na verejnosti a zúčastňujú sa domácich a medzinárodných súťaží, kde získavajú početné ocenenia.
Poslaním našej školy nie je iba vychovávať budúcich umelcov, ale hlavne podporovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a zvyšovať jeho tvorivý potenciál.

 

Školský vzdelávací program - tu
Hodnotiaca správa Švp, šk. rok 2015/16 - tu
Čestné vyhlásenie šk. rok 2019/20- tu

 

AKTUÁLNE

Pozvánka na výstavu

Milí rodičia,
srdecne Vás pozývame na verejné vystúpenie žiakov
SZUŠ Ružová dolina 29
spolu s otvorením výstavy výtvarných prác
7. 6. 2019 o 17,00hod. v Zichyho paláci.

 

Vážení rodičia, milí žiaci,
dovoľujeme si Vás pozvať na talentové skúšky ktoré sa uskutočnia
v dňoch 3., 4. a 5. júna 2019
na našich elokovaných pracoviskách.

Presný termín zápisu s ponukou výučby je uvedený pri príslušnej škole:
ZŠ Bukovčana 1
ZŠ Cádrova 23
ZŠ Dubová 1
ZŠ Hargašova 5
ZŠ Horova 16
SŠ Novohradská 3
Ev. ZŠ Palisády 58
SŠ Tilgnerova 14
ZŠ Vrútocká 58

Akreditácia MŠ SR

Naša SZUŠ je zaradená do siete škol Ministerstva školstva Slovenskej Republiky.

Všetko pod jednou strechou

Vyučovanie prebieha len v budove školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Letný výtvarný a hudobný tábor

Pravidelne organizujeme počas letných prázdnin hudobný a výtvarný tábor.