Naša škola

 

  • pôsobí vo výtvarnom, v hudobnom a literárno-dramatickom odbore od roku 2006
  • zaradená je v sieti škôl MŠVVaŠ SR
  • vyučovanie prebieha na 12 elokovaných pracoviskách v bratislavských základných a materských školách
  • venuje sa pestrej a mnohotvárnej náplni práce so žiakmi
  • poskytuje všetok materiál potrebný na výučbu
  • má za cieľ deti motivovať, rozvíjať ich tvorivosť a estetické cítenie
  • prispôsobuje výučbu širokému vekovému spektru - štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov
  • pripravuje žiakov i na ďalšie umelecké štúdium
  • organizuje vernisáže a výstavy výtvarných prác, ako aj výtvarné i hudobné prázdninové workshopy v prírode
  • usporadúva návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov, návštevy divadelných predstavení pre deti a besiedky s umelcami

Žiaci Súkromnej ZUŠ pravidelne vystupujú na verejnosti a zúčastňujú sa domácich a medzinárodných súťaží, kde získavajú početné ocenenia.
Poslaním našej školy nie je iba vychovávať budúcich umelcov, ale hlavne podporovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a zvyšovať jeho tvorivý potenciál.

 

Školský vzdelávací program - tu
Hodnotiaca správa Švp, šk. rok 2018/19 - tu
Čestné vyhlásenie šk. rok 2019/20- tu

 

AKTUÁLNE

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa prijímacie skúšky do ZUŠ uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

O presnom termíne prijímacích skúšok Vás budeme včas informovať.
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

PRERUŠENIE VÝUČBY

Vzhľadom na prijaté opatrenia k prevencii proti šíreniu koronavírusu sa výučba od utorka 10. 3. 2020 až do odvolania ruší na všetkých našich elokovaných pracoviskách.
Usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu

 

 

Akreditácia MŠ SR

Naša SZUŠ je zaradená do siete škol Ministerstva školstva Slovenskej Republiky.

Všetko pod jednou strechou

Vyučovanie prebieha len v budove školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Letný výtvarný a hudobný tábor

Pravidelne organizujeme počas letných prázdnin hudobný a výtvarný tábor.