Naša škola

 

  • pôsobí vo výtvarnom, v hudobnom a literárno-dramatickom odbore od roku 2006
  • zaradená je v sieti škôl MŠVVaŠ SR
  • vyučovanie prebieha na 12 elokovaných pracoviskách v bratislavských základných a materských školách
  • venuje sa pestrej a mnohotvárnej náplni práce so žiakmi
  • poskytuje všetok materiál potrebný na výučbu
  • má za cieľ deti motivovať, rozvíjať ich tvorivosť a estetické cítenie
  • prispôsobuje výučbu širokému vekovému spektru - štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov
  • pripravuje žiakov i na ďalšie umelecké štúdium
  • organizuje vernisáže a výstavy výtvarných prác, ako aj výtvarné i hudobné prázdninové workshopy v prírode
  • usporadúva návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov, návštevy divadelných predstavení pre deti a besiedky s umelcami

Žiaci Súkromnej ZUŠ pravidelne vystupujú na verejnosti a zúčastňujú sa domácich a medzinárodných súťaží, kde získavajú početné ocenenia.
Poslaním našej školy nie je iba vychovávať budúcich umelcov, ale hlavne podporovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a zvyšovať jeho tvorivý potenciál.

 

Školský vzdelávací program - tu
Hodnotiaca správa Švp, šk. rok 2018/19 - tu
Čestné vyhlásenie šk. rok 2020/21- tu

 

AKTUÁLNE

Milí priatelia,
radi by sme sa s Vami podelili o práce a vystúpenia našich žiakov, ktoré vznikli počas dištančného vyučovania.

Pozývame Vás na naše online koncerty,
Koncert spod rúška 1
Koncert spod rúška 2
Koncert spod rúška 3

na záverečnú prezentáciu prác výtvarníkov,
Záverečná prezentácia výtvarného ateliéru

prajeme Vám príjemné čítanie našej ilustrovanej e-knihy
(spoločná práca žiakov výtvarného a LDO odboru

Zbierka básní a ilustrácii
Knižná tvorba - próza

a predstavujeme ďalšiu tvorbu žiakov LDO
Práce spod rúška

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy
hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom oznamujeme,
že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021
sa uskutočnia 3. a 4. septembra 2020
v čase od 14,00 – 17,00 hod.
na našich elokovaných pracoviskách.
(ponuku odborov na jednotlivých školách
včas zverejníme)

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete
prihlasovať aj teraz prostredníctvom elektronickej prihlášky.

 

 

Akreditácia MŠ SR

Naša SZUŠ je zaradená do siete škol Ministerstva školstva Slovenskej Republiky.

Všetko pod jednou strechou

Vyučovanie prebieha len v budove školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Letný výtvarný a hudobný tábor

Pravidelne organizujeme počas letných prázdnin hudobný a výtvarný tábor.