Naša škola

 

  • pôsobí vo výtvarnom, v hudobnom a literárno-dramatickom odbore od roku 2006
  • zaradená je v sieti škôl MŠVVaŠ SR
  • vyučovanie prebieha na 14 elokovaných pracoviskách v bratislavských základných a materských školách
  • venuje sa pestrej a mnohotvárnej náplni práce so žiakmi
  • poskytuje všetok materiál potrebný na výučbu
  • má za cieľ deti motivovať, rozvíjať ich tvorivosť a estetické cítenie
  • prispôsobuje výučbu širokému vekovému spektru - štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov
  • pripravuje žiakov i na ďalšie umelecké štúdium
  • organizuje vernisáže a výstavy výtvarných prác, ako aj výtvarné i hudobné prázdninové workshopy v prírode
  • usporadúva návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov, návštevy divadelných predstavení pre deti a besiedky s umelcami

Žiaci Súkromnej ZUŠ pravidelne vystupujú na verejnosti a zúčastňujú sa domácich a medzinárodných súťaží, kde získavajú početné ocenenia.
Poslaním našej školy nie je iba vychovávať budúcich umelcov, ale hlavne podporovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a zvyšovať jeho tvorivý potenciál.

Školský vzdelávací program - tu
Školský poriadok - tu
Obsah štúdia - tu
Organizačná štruktúra - tu
Hodnotiaca správa, šk. rok 2022/23 - tu
Čestné vyhlásenie pre šk. rok 2024/25 - tu

 

 

AKTUÁLNE


MILÍ RODIČIA, MILÍ ŽIACI,

pozývame Vás na záverečnú prezentáciu žiakov našej školy a výstavu absolventských prác žiakov výtvarného odboru
20. júna v Pálffyho paláci o 17.30 hod.
pozvánka


FULLSTAR 2024

VII. ročník speváckej súťaže v populárnom speve ktorá sa uskutočnila dňa 12. marca 2024 v Ružomberku (ZUŠ Ľ. Fullu).

Naša žiačka Natasha Tassa sa stala laureátkou tejto súťaže. Naše ďalšie žiačky sa umiestnili vo svojich kategóriách v striebornom pásme - Tamarka Wosková a v bronzovom pásme - Lucka Babčaníková a Hanka Jurkovičová.
GRATULUJEME!

 

ANIMOVANÁ TVORBA

Aj v novom šk. roku 2024/25 ponúkame na našom elokovanom pracovisku na Bilíkovej 24
už druhýkrát výučbu Animovanej tvorby
- (Žiaci pomocou rôznych výtvarných techník budú pracovať metódou stop-motion animácie a naučia sa proces výroby animovaného filmu od fotografovania, cez strihanie v počítači, až po zvučenie a publikovanie.)


 

 

Akreditácia MŠ SR

Naša SZUŠ je zaradená do siete škol Ministerstva školstva Slovenskej Republiky.

Všetko pod jednou strechou

Vyučovanie prebieha len v budove školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Letný výtvarný a hudobný tábor

Pravidelne organizujeme počas letných prázdnin hudobný a výtvarný tábor.