Naša škola

 

  • pôsobí vo výtvarnom, v hudobnom a literárno-dramatickom odbore od roku 2006
  • zaradená je v sieti škôl MŠVVaŠ SR
  • vyučovanie prebieha na 12 elokovaných pracoviskách v bratislavských základných a materských školách
  • venuje sa pestrej a mnohotvárnej náplni práce so žiakmi
  • poskytuje všetok materiál potrebný na výučbu
  • má za cieľ deti motivovať, rozvíjať ich tvorivosť a estetické cítenie
  • prispôsobuje výučbu širokému vekovému spektru - štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov
  • pripravuje žiakov i na ďalšie umelecké štúdium
  • organizuje vernisáže a výstavy výtvarných prác, ako aj výtvarné i hudobné prázdninové workshopy v prírode
  • usporadúva návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov, návštevy divadelných predstavení pre deti a besiedky s umelcami

Žiaci Súkromnej ZUŠ pravidelne vystupujú na verejnosti a zúčastňujú sa domácich a medzinárodných súťaží, kde získavajú početné ocenenia.
Poslaním našej školy nie je iba vychovávať budúcich umelcov, ale hlavne podporovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a zvyšovať jeho tvorivý potenciál.

 

Školský vzdelávací program - tu
Školský poriadok - tu
Hodnotiaca správa Švp, šk. rok 2020/21 - tu
Čestné vyhlásenie šk. rok 2022/23- tu

 

 

AKTUÁLNE

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

6. - 11. apríla 2023
začiatok vyučovania: 12. apríla 2023 (streda)


ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA

Milí rodičia,
radi by sme Vám sprostredkovali výsledky našej práce prostredníctvom videozáznamu  koncoročnej prezentácie v Zichyho paláci.
https://youtu.be/GdB2CyB3Bsg

Ak ste nemali príležitosť zastaviť sa osobne, aspoň takto Vám chceme dopriať umelecký zážitok z vystúpení našich /Vašich detí.
Ďakujeme, že ich môžeme vzdelávať a sprevádzať na ceste umenia.
So želaním príjemného leta,
kolektív SZUŠ Ružová dolina 29


Poznáme výsledky našej hudobnej súťaže!

Dňa 12.4. 2022 sa uskutočnila už tradičná súťaž hudobného odboru, tentokrát v hre na klavíri.
Tohtoročným laureátom sa stal Oliver Zervan, žiak pána učiteľa Tomáša Köppla.

Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme !

 

 

Akreditácia MŠ SR

Naša SZUŠ je zaradená do siete škol Ministerstva školstva Slovenskej Republiky.

Všetko pod jednou strechou

Vyučovanie prebieha len v budove školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Letný výtvarný a hudobný tábor

Pravidelne organizujeme počas letných prázdnin hudobný a výtvarný tábor.